Kayıt
asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Title Author Category Kabul Mektubu
Şabân-I Si̇vri̇hi̇sârî’ni̇n Kıyâfet-Nâmesi̇nde Ari̇sto Esteti̇ği̇ni̇n Yansımaları Kenan Bozkurt Edebiyat
Müslüman Eği̇ti̇m Kurumlarında Rus Di̇li̇ne Öğreti̇m Meselesi̇ (Rusya İ̇slam Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇nde) Gülnara Gainutdinova Eğitim Bilimleri
Devlet ve Vakıf Üni̇versi̇teleri̇nde Çalışan İ̇ngi̇li̇zce Okutmanlarının Meslekî Geli̇şi̇m Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k Tutumlarının Karşılaştırmalı Çalışması Faruk Sadıç Eğitim Bilimleri
Öğrencilerin Doğayla Etkileşimlerini Güçlendirmek İ̇çin Farklı Disiplinlerin Entegrasyonu İ̇le Hazırlanan “masallarla Büyüyen Çiçekler” Adlı Etkinliğin Kazanım ve Etkilerinin Tespiti Nida Güler-Hilal Uğraş Eğitim Bilimleri
Sabahatti̇n Ali̇'ni̇n "Üç Öykü" Yaşar Kemal'i̇n "Kalemler" Adlı Çocuk Yapıtlarındaki̇ Değerleri̇n Eşdi̇zi̇mli̇ Sözcükler Bağlamında İ̇ncelenmesi̇ Esra (Lüle) Mert Eğitim Bilimleri
Azi̇z Nesi̇n’i̇n Masallarında Eği̇ti̇m Değerleri̇ Ramazan Çiftlikçi-İkbal Akkar Eğitim Bilimleri
Okul Oncesi Çocukların Duvar Resimleri Aracılığıyla Hayal Güçlerinin Gelistirilmesi Derya Avcı-Zeynep Deniz Seven Eğitim Bilimleri
Reprodüksiyon Etkinliklerinin İ̇lkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzelere İ̇lişkin Tutumuna Etkisi Yüksel Göğebakan-Sümeyra Akkaya-Gamze Kılıç Eğitim Bilimleri
Sanat Sevgisi Geliştirmede Okullardaki Sanatsal Gösterilerin Rolü Nedir? Pervin Oya Taneri Eğitim Bilimleri
İran İ̇mam ve İ̇mamzâde Türbelerinde Kullanılan "Ayna" İ̇mgesinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi ve İ̇slam Geleneğindeki İ̇zdüşümleri Belkıs Doğan-Sümeyra Ocak Eğitim Bilimleri
Ayna Söyle Bana: Sanat Nerede? Ya da Sanatın Sonu: Postmodern Sanat Hüseyin Aydoğdu Eğitim Bilimleri
Aslana Binenler, Duvarı Yürütenler: Karaca Ahmed ve Hacı Bektâş-I Velî’nin Karşılaşmasını Konu Alan Bir Resim Bize Neyi Anlatır Mürüvet Harman Eğitim Bilimleri
Türkülerimizde Kadın Kimliği ( Halkbilimsel Bir Yaklaşım) Ayşe Duvarcı Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İ̇lişkin Geliştirdikleri Metaforlar Rukiye Arslan-Zekeriya Çalışkan-Emine Arslan Kılıçoğlu Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Medya Okuryazarlığı Kapsamında Akıllı İ̇şaretleri Tanıma Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Rukiye Arslan -Mehmet Sağlam-Emine Arslan Kılıçoğlu Eğitim Bilimleri
Nıck Adams’ın Yaşam Felsefesi̇nde Esteti̇ği̇n Sonu Zennure Köseman Eğitim Bilimleri
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi Fahretti̇n Geçen Eğitim Bilimleri
Ebubekir Eroğlu'nun Şiirlerinde Zaman Sena Küçük Eğitim Bilimleri
Popüler Ezgi̇leri̇n Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇nde Kullanımı Serap Yükrük-Emine Aslan Duman Eğitim Bilimleri
8-12 Yaş Arası İ̇şiten ve Sağır Çocukların Aile Resmi Çizimlerinin Çeşitli Faktörler Açısından Karşılaştırılması Nilgün Canel-Bilge Nuran Aydoğdu-Ferit Güneş Eğitim Bilimleri
Türki̇ye’ de Eği̇ti̇m Ortamı Olarak Özel Müzeler ve Çocuklara Yöneli̇k Sanatsal Eği̇ti̇m Faali̇yetleri̇ Hande Bolu Sert Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına Giden Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıflardaki Sanat Etkinlik Merkezlerinin İ̇şlevselliğine İ̇lişkin Görüşleri Ayşe Ülkü Kan-Esra Yel Eğitim Bilimleri
Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının “sanat” ve “estetik” Metaforları Fatma Budak-Aslı Yazıcı Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Sınıflarında Sanat Etkinlik Merkezlerinin Etkililiğine İ̇lişkin Öğrenci-Öğretmen-Veli Görüşleri Ayşe Ülkü Kan-Esra Yel Eğitim Bilimleri
Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Ki̇tabı Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma Özcan Bayrak-Zehra Koç Eğitim Bilimleri
Küçük Prens'in Platon'un Mağara Alegorisi Özelinde Karşılaştırmalı Göstergebilim Yöntemleriyle Çözümlenmesi Sezgin Demir Eğitim Bilimleri
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Sanata İ̇lişkin Görüşleri M. Nuri Gömleksiz-Hilal Uğraş Eğitim Bilimleri
Klasik Şiir Estetiğinde Yeni Arayışlar: Kâmil Divanı Özelinde Ayşe Sağlam Eğitim Bilimleri
Özel Gereksi̇ni̇mli̇ Bi̇reyleri̇n Benli̇k Algılarının Olumlu Geli̇şi̇mi̇ ve Toplumsallaşmalarında Görsel Sanatlar Uygulamlarının Rolü Bülent Salderay Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “estetik” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları Taha Yasir Cevher-Bircan Eyüp-Nazmi Arslan Eğitim Bilimleri
Bi̇li̇m ve Sanat Merkezi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Müzi̇k Dersi̇ne Yöneli̇k Görüş ve Tutumları Mehmet Nuri̇ Gömleksi̇z-Başak Bi̇lgi̇li̇ Eğitim Bilimleri
Bi̇r Duysal Ses Tasarımı Öznesi̇ Olarak “john Cage” Mehmet Kurtuluş Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Birsen Serhatlıoğlu-Sinem İ̇pek Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Sanat ve Esteti̇k Kavramlarına İ̇li̇şki̇n Metafori̇k Algıları Birsen Serhatlıoğlu-Sinem İ̇pek Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmenleri̇ni̇n Esteti̇k Kavramı ve Esteti̇k Eği̇ti̇mi̇ Hakkındaki̇ Görüşleri̇ Bircan Eyüp-Taha Yasir Cevher-Emine Damla Turan Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Görsel Sanatlar Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalarına İ̇li̇şki̇n Bi̇r Durum Çalışması Filiz Varol-Sinem İ̇pek Eğitim Bilimleri
Osmanlı’da Harem-İ Humayunun Esteti̇ği̇ Sıddık Ünalan Eğitim Bilimleri
Ortaokul Türkçe Ders Ki̇taplarındaki̇ Şi̇i̇rleri̇n Esteti̇k Unsurlar Açısından İ̇ncelenmesi̇ Şener Demirel-Yelda Kökçü Eğitim Bilimleri
Meb 5. Sınıf Türkçe Ders Ki̇tabının Resi̇m-Meti̇n İ̇li̇şki̇si̇ Bakımından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Şener Demirel-Yelda Kökçü-Rabia Sena Akbaba Eğitim Bilimleri
Ortaokul 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Tutumlarının İ̇ncelenmesi Bektaş Aykaç-Esra Lüle Mert Eğitim Bilimleri
16.Yüzyıldan Günümüze Anlam Deği̇şmeleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Burhan Baran Eğitim Bilimleri
İnsanın Yaratıcılığı ve Sanatı Erkan Yar Eğitim Bilimleri
Okulöncesi Eğitimde Müze: Müze Uygulama Örnekleri Gülseren Sağsöz Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmenleri̇ni̇n Dersleri̇ne Sanatı Entegre Etmeleri̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Görüşleri̇ Mustafa Uğraş-Hande Karaca-Erol Asi̇ltürk Eğitim Bilimleri
Türk Eğitim Sisteminde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Ahmet Çoban-Demet Erkuzu Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Sanat Dallarıyla İ̇lişkileri Hakkındaki Görüşleri Mustafa Uğraş-Derya Güneş-Erol Asi̇ltürk Eğitim Bilimleri
Samed Behrengi̇’ni̇n “küçük Kara Balık” Adlı Ki̇tabının Çocuğa Göreli̇k İ̇lkeleri̇ Açısından İ̇ncelenmesi̇ İrem Toprak Kaya-Şener Demirel Eğitim Bilimleri
2006, 2015 ve 2017 Yıllarında Uygulanan Türkçe Dersi̇ Öğreti̇m Programlarının Kazanımlar Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ İrem Toprak Kaya-Şener Demirel-Yelda Kökçü Eğitim Bilimleri
Esteti̇k Pedagoji̇ Ismet Kesen Eğitim Bilimleri
Görsel Sanatlar Eğitiminde Estetik Meltem Katırancı Eğitim Bilimleri
İleti̇şi̇mde Gösterge Kullanımının Türkçeye Etki̇si̇ Ozlem-Filiz Mete Eğitim Bilimleri
Kentsel Mekânlarda Sosyalleşme ve Kentlilik Ağları: Elazığ Kültür Park Örneği Fatih Baltacı-Savaş Keskin Eğitim Bilimleri
Fati̇hi̇n Fermanında Di̇n Özgürlüğü Emrullah Fati̇ş Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmen Adaylarının Fen Etki̇nli̇kleri̇nde Sanata Yöneli̇k Metafori̇k Algıları Şeyma Aksakal-Ömer Yılayaz Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik Algıları Ebru Kükey-Hilal Kükey Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Fen Etki̇nli̇kleri̇nde Sanatın Kullanımına Yöneli̇k Metafori̇k Algıları Şeyma Aksakal Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlık Düzeylerine İ̇lişkin Görüşleri M. Nuri Gömleksi̇z-Hilal Uğraş Eğitim Bilimleri
“o Horror, Horror, Horror! Tongue Nor Heart Cannot Conceive Nor Name Thee!”: The Uncontrollable Psychology Of Fear İn Shakespearean Drama Önder Çakırtaş Filoloji
Ferit Edgü’nün Sanata Bakışı Seyit Battal Uğurlu Filoloji
Türk Destanlarında Kadın Kahramanlara Özgü Estetik Betimlemeler Ülkü Kara Düzgün---- Filoloji
Melih Cevdet Anday’ın Şiirleri Bağlamında Şiir Sanatı ve Bilim İ̇lişkisi Mitat Durmuş-Handan Durmuş Filoloji
Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Sözde Kızlar Romanlarındaki Yanlış Batılılaşmanın Kişiler Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma Fatih Arslan-Nazlı Memi̇ş Bayti̇mur Filoloji
Klasi̇k Şi̇i̇rde Hat Sanatı Üstadları Mutlu Melis Özgeri̇ş Filoloji
Mükemmelli̇ği̇n Bi̇r Tezahürü Olarak Klasi̇k Türk Şi̇i̇ri̇nde Güzelli̇k Sıtkı Nazi̇k Filoloji
The Art Of Dying: The Aesthetics Of Female Suicide Within The Poetry Of Sylvia Plath Neşe Şenel Filoloji
Klasik Türk Şiirinde Aşkın Dönüştürücü Gücü ve Günümüzdeki Aşk Algısı H.Gamze Demi̇rel Filoloji
Gizli El’in Harabelerin Çiçeği’nden “üstünlüğü”: Neye Göre, Hangisi Roman? Pelin Aslan Ayar Filoloji
“büyük Gözaltı” Üzerine Tematik Bir Değerlendirme Hasan Yürek-Sema Uğurel Filoloji
Hatırlama Üzerine Bir Roman: “yüzünde Bir Yer” Hasan Yürek-Mahfuz Kutlu Filoloji
Arada Kalmış Mekânlar/zamanlar; “mustafa Kutlu” Öyküsünde Göç Niyetleri Fatih Arslan Filoloji
Kutsal Kitaplar ve İ̇nanışlar / “necatigil” Şiirinin Derin Katmanların(D)a… Fatih Arslan Filoloji
Neci̇p Fazıl Kısakürek’i̇n Poeti̇kasına Mekân Dolayımında Bakmak Mustafa Karadeniz Filoloji
Cormac Mccarthy’nin İ̇htiyarlara Yer Yok Adlı Romanında Heterotopik Mekân / Heterotopic Space İn Cormac Mccarthy’s No Country For Old Men F.Gül Koçsoy Filoloji
Beşi̇r Fuad Ya da “bi̇r İ̇li̇m Mi̇sti̇ği̇”ni̇n İ̇nti̇harı Abdulhalim Aydın Filoloji
Başar Başarır’ın Si̇bop Romanında Esteti̇k Bi̇r Unsur Olarak Di̇l Kullanımları Ahmet Evis Filoloji
Marksi̇st Esteti̇k Bağlamında Sai̇t Fai̇k’i̇n Mahpus Hi̇kâyesi̇ Ferda Atlı Filoloji
Türk Monet’i̇ Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Hayatından Sanata Dai̇r Hatıralar Ayşe Nur Sır Dündar Filoloji
Geleneği̇n Şi̇i̇ri̇nden Geleceği̇n Şi̇i̇ri̇ne Si̇nen Nedîmâne Kokular Nilüfer Karadavut Filoloji
Bedri̇ Rahmi̇ Eyüboğlu’nun Şi̇i̇rleri̇ndeki̇ Deyi̇mleri̇n Esteti̇k Boyutları Ahmet Turan Si̇nan Filoloji
İki̇nci̇ Yeni̇ Şi̇i̇ri̇nde Renkler Gökşen Yıldırım Filoloji
Sanatçının Bakış Açısı ve Metni̇ Kurgulaması Bağlamında Matemati̇k ve Edebi̇yat İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Mustafa Yi̇ği̇toğlu Filoloji
"Lying On The Floor Was A Dead Man": Aesthetic Distance İn The Picture Of Dorian Gray Erkin Kıryaman Filoloji
Harputlu Mustafa Sabri̇ Efendi̇’ni̇n Bi̇r Gazeli̇ni̇ Şerh Çalışması Ömer Demi̇rbağ Filoloji
Aesthetic Reception Of Romantic Poetry İn Music: Nick Cave’s Murder Ballads Funda Civelekoglu Filoloji
Gi̇resun Türküleri̇nde Söz Varlığı Unsurları Serdar Bulut Filoloji
Kırım Tatar Türkleri̇ni̇n Düş Evreni̇ni̇ Besleyen Sanatsal Tasarımlar: Karaman/ayrancı Örneği̇ Ünal Yıldırım Filoloji
Yi̇rmi̇nci̇ Yüzyılın Başında, Amerıkan Şi̇i̇ri̇nde Ameri̇kan Sesi̇ Tuba Arslan Filoloji
Critical Evaluation Of To The Lighthouse Within Feminist Idea Faruk Sadıç Filoloji
Henry Miller'ın Tropic Of Capricorn Yapıtının Türkçe Çevirileri Üzerinden Müstehcenlik Tartışması Naciye Sağlam-Emine Bogenç Demirel Filoloji
Mantıku’t-Tayr Nüshası Mi̇nyatürleri̇ni̇n Tekni̇k Çözümlemesi̇ ve Semboli̇k Anlatımları Ferhat Soyer-Ersin Fethi Öçal-Tahir Çeli̇kbağ-Fatma Banu Mahi̇r Güzel Sanatlar
Osmanlı Mezar Taşları’nın Esteti̇k Unsurları Süleyman Berk Güzel Sanatlar
Azerbaycan ve Elazığ/harput Yöresi̇ Ortak Müzi̇k Termi̇noloji̇leri̇ Üzeri̇ne Bazı Tespi̇tler Savaş Eki̇ci̇ Güzel Sanatlar
Disiplinler Arası Sanat Örneği Olarak 21. Yy’da Seramik Takılar Sibel Sevim-Nesrin Yeşilmen Güzel Sanatlar
Kültürlerarası İ̇leti̇şi̇mde Sokak Resi̇mleri̇ni̇n Di̇li̇ Gonca Yayan-Rüveyda Gümüşsoy Güzel Sanatlar
Tataki̇-Zome Teksti̇l Baskı Tekni̇ği̇ Mehmet Zahit Bilir Güzel Sanatlar
Elazığ Yılangeçi̇ren Köyünde Yaşayan Şavak Aşi̇reti̇’ni̇n Halı Yastıkları Elif Aksoy-Mehmet Latif Taraşlı Güzel Sanatlar
Teksti̇l Tasarımında Nanoteknoloji̇ Mehmet Zahit Bilir Güzel Sanatlar
Deadpan Esteti̇ği̇nde Fotoğrafi̇k Vi̇zyon Mehmet Fati̇h Yelmen Güzel Sanatlar
Grafik Tasarımda Kültüre Bağlı Ayırt Edici Özellikler Esi Ofli-Arif Ziya Tunç Güzel Sanatlar
Yüksek Baskı Resi̇m Sanatında Ağaç Gravür Tekni̇ği̇ Emel Uzuner-Ahmet Uzuner-Emel Uzuner-Emel-Uzuner Güzel Sanatlar
Üni̇versi̇te Gençleri̇ni̇n Çevresel Duyuş Algılarını Geli̇şti̇rmeye Yöneli̇k Çalışmalar: Soundscape Esteti̇ği̇ Oluşturmak Kutup Ata Tuncer Güzel Sanatlar
Kübi̇zmi̇n Fotoğrafla İ̇li̇şki̇si̇ Derya Şahi̇n Güzel Sanatlar
Maurice Merleau Ponty ile Simge ve Göz: Görsel/resimsel Dilde Varoluş ve Bir Çevirmen Olarak Sanatçı Asena Kaya Güzel Sanatlar
Klasi̇k Gi̇tar Repertuvarı İ̇çeri̇si̇nde Edebi̇ Bi̇r Beti̇mleme: Ni̇ki̇ta Koshki̇n’i̇n Usher Waltz İ̇si̇mli̇ Eseri̇ Tuncer Önder Güzel Sanatlar
Sarıkeçi̇li̇ Yörükleri̇nden Ümmü Çeli̇k ve Kati̇bi̇ Kolan Dokumasının Tekni̇k Anali̇zi̇ Songül Aral Güzel Sanatlar
Sahne Sanatları Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmeyle Mesleki Oryantasyon Bülent Sezgin-Tuğçe Mine Aktülay Çakır Güzel Sanatlar
Moda Tasarımında Geleneksel Öğeleri̇n Önemi̇ (Anadolu Motiflerinden Modern Bir Koleksiyon Örneği) Duygu Erkan Güzel Sanatlar
Elazığ İ̇li̇ Kolan ve Çarpana Dokumaların İ̇ncelenmesi̇ H. Feriha Akpınarlı-Bahar Kosi̇f Güzel Sanatlar
Güzel Sanatlar Fakülteleri̇ ve Resi̇m-İş Eği̇ti̇mi̇ Bölümleri̇nde Çalışmakta Olan Araştırma Görevli̇leri̇ni̇n Alanda Ki̇ Sorunlar Hakkındaki̇ Görüşleri̇: Ankara İ̇li̇ Örneği̇ Zeynep Gönülay Çalımlı-Didar Ezgi Özdağ Güzel Sanatlar
Yükseköğreti̇mde Sanat Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğrenci̇leri̇n Konu ve Uslup Eği̇li̇mleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Aziz Erkan Güzel Sanatlar
Moda ve Kübi̇zm Başak Boğday Sayğılı Güzel Sanatlar
Sudan İ̇nsanının İ̇zometri̇k Kavrama Kuvvetleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Oğuzhan Uzun-Mehmet Sarıkahya-İhsan Küreli̇ Güzel Sanatlar
“ki̇şi̇sel Mi̇zacın Resi̇m Sanatına Yansıması” Mesut Yaşar Güzel Sanatlar
Gelenekseli̇n Dışında Yeni̇ Arayışlar: Melezli̇k Şule Sayan Güzel Sanatlar
Bi̇r Kültür Varlığı Olarak Rembrandt’ın “gece Nöbeti̇” Adlı Resmi̇ni̇n Koruma Bağlamında İ̇rdelenmesi̇ Yüksel Göğebakan Güzel Sanatlar
Hüseyin Avni Lifij’in “otoportre” İ̇simli Eserine Teknik ve Estetik Yaklaşım Ayşe Özel Güzel Sanatlar
Sesi̇n Bi̇çi̇me Dönüşme Hali̇, Bi̇r Di̇li̇ Tasarlama Eği̇ti̇mi̇. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Güzel Sanatlar
Grafi̇k Tasarım Alanının Toplumsal ve Teknoloji̇k Geli̇şmeler Bağlamında Dönüşümü Cihangir Eker Güzel Sanatlar
Müziğin Dini Propaganda Amaçlı Kullanımı Derya Karaburun Doğan Güzel Sanatlar
Mi̇dyat Mor Barsavmo Ki̇li̇sesi̇ Di̇nsel Müzi̇k Prati̇kleri̇ Derya Karaburun Doğan Güzel Sanatlar
Sanatta Çi̇rki̇ni̇n Temsi̇li̇ Gonca Uncu-Gülsüm Çalışır Güzel Sanatlar
Deni̇zli̇ Bölgesi̇ El Dokumacılığı ve Bi̇r Örnek Dokuma: Ni̇kfer Bezi̇ Esra Kavcı Özdemi̇r Güzel Sanatlar
Takılabi̇li̇r Sanat Objeleri̇ ve Özgün Tasarım Önermeleri̇ Serpil Kapar Güzel Sanatlar
Kamusal Alanda Sanat ve Güncel Yansımaları Özlem Vargün Güzel Sanatlar
Bir Çağdaş Sanat Ürünü Olarak Eğitim Abdül Tekin Güzel Sanatlar
Yoksul Sanat ve Anlatısı Süleyman İ̇rgi̇n Güzel Sanatlar
Resim ve Etik: Sanatsal Tablolarda Ahlaki Mesajlar Cafer Sadık Yaran Güzel Sanatlar
Xx Yy. da Batı Filozofları ve Ekollerinin Uygarlık, Kültür ve Sanata Bakışları Nigar Askerova Güzel Sanatlar
Sinemada Yapay Zeka Tuğay-Ufuk Güzel Sanatlar
Açıkhava Reklam Tasarımlarının Göstergebilim Açısından Değerlendirilmesi Elif Sabancı Polat Güzel Sanatlar
Sanatta Gerçeklik İsmail Süphandağı Güzel Sanatlar
Drone Fotoğrafçılığı Bülent Erutku Güzel Sanatlar
Yeşi̇lçam Fi̇lmleri̇nde “saz Eserleri̇ni̇n” Kullanımına Yöneli̇k Tespi̇tler Yağmur Eylül Dönmez -Ünal İ̇mi̇k Güzel Sanatlar
Dada, Sürrealizm ve Bilinçaltı Gülser Aktan Güzel Sanatlar
Belgesel Sinemada Tipografinin Kullanımı ve “gerçeklik” İ̇lişkisinin İ̇ncelenmesi Üzerine Bir Öneri Hakan Aytekin Güzel Sanatlar
Türk Gençleri̇ni̇n Hi̇nt Fi̇lmleri̇ni̇ Seyretme ve Değerlendi̇rme Eği̇li̇mleri̇ Üzeri̇ne Ni̇tel Bi̇r Araştırma Eylem Şentürk Kara-Şeyma Kozluklu Güzel Sanatlar
Femi̇ni̇st Kuram Perspekti̇fi̇nden Atıf Yılmaz Si̇neması Ufuk Uğur-Cavi̇t Yavuz-Kübra Akyurt Güzel Sanatlar
Deprem Bilinçlendirmede İ̇nfografik Kullanımı B. Burçak Erdal-Aziz Erkan Güzel Sanatlar
Malatya Arkeoloji̇ Müzesi̇nde Yer Alan Arkeoloji̇k Dönem İ̇şlevsel Serami̇k Kaplar Yüzeyi̇ndeki̇ Sanatsal İ̇zler H.Fazıl Ercan Güzel Sanatlar
Felsefenin Sanat Eğitimindeki Yeri? Huri Aylin Seçki̇n Güzel Sanatlar
“pi̇yano Albümü” Ki̇tabında Yer Alan Eserleri̇n İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ Onur Zahal-Engin Gürpınar-Mehmet Güneş Açıkgöz Güzel Sanatlar
Yeni̇ Dışavurumculuk Bağlamında Anselm Ki̇efer’i̇n “osi̇ri̇s ve İ̇si̇s” Adlı Eseri̇ni̇n Göstergebi̇li̇msel Çözümlemesi̇ Turan Engi̇noğlu-Yurdagül Kılıç Güzel Sanatlar
Görsel Kültür Etki̇nli̇ği̇ Olarak Hi̇eronymus Bosch’un “dünya Zevkleri̇ Bahçesi̇ ” Eseri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ebru Güler Güzel Sanatlar
Malatya Müzik ve Eğlence Sektöründe Çalışma Koşulları; Romanlar Örneği Zafer Kılınçer-Derya Karaburun Doğan-Şaki̇r Orçun Akgün Güzel Sanatlar
Alaturka ve Batı Müzi̇ği̇ Tartışmasına Farklı Bi̇r Bakış; Emine Kısıklı Güzel Sanatlar
Sanat İ̇fade Biçimi Olarak X-Işını Bülent Erutku Güzel Sanatlar
Modern Hat Estetiği İ̇çinde Hilye Aslıhan Erkmen Güzel Sanatlar
Oltu Taşı Tespi̇h Sanatı Emrah Korkutan Güzel Sanatlar
Eski̇ Türklerde Mezar Kültü ve Etki̇leşi̇mi̇ Saliha Tanık Güzel Sanatlar
Ekoloji̇k Sürdürülebi̇li̇rli̇k Kavramının Grafi̇k Tasarıma Yansıması Sevtap Kanat-M. Cevat Atalay Güzel Sanatlar
"Müzikoloji" ve "Müzik Teknolojisi" Anabilim Dalları Lisans Programlarında Ortak Olarak Verilmesi Önerilen Dersler ve İ̇çerikleri Mehmet Kurtuluş-Mehmet Emin Şen Güzel Sanatlar
Femverti̇si̇ng Bağlamında Ni̇ke Reklamının Alımlanması Fatma Ni̇san-Seçil Fi̇şenkçi̇ Güzel Sanatlar
Modada Sürdürülebi̇li̇rli̇k ve Post-Moderni̇zm Arakesi̇ti̇nde Bri̇kolaj Tekni̇ği̇ Kullanımı Hatice Horoz-Çiğdem Taştepe Güzel Sanatlar
Resi̇m Sanatında Soyutlama ve Gerçekli̇k Olgusu Gökçen Şahmaran Can-Tahir Çelikbağ-Melahat Çevik Güzel Sanatlar
Süryani̇ Kadi̇m Ortodoks Ki̇li̇sesi̇ Müzi̇k Prati̇kleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Mehmet Emin Şen Güzel Sanatlar
Sanatın Yeni̇ Aracı Olarak “di̇ji̇tal Kodlama” Ahmet Şavli̇-Engin Güney Güzel Sanatlar
İskenderun Musiki Derneğinin Yöre Müziğine ve Sosyo-Kültürel Yapıya Katkıları Şaki̇r Orçun Akgün-Derya Karaburun Doğan-Zafer Kılınçer Güzel Sanatlar
Moderni̇zm’den Günümüze Hazır Nesne(Ready-Made) Fatih Taşcı-Çağatay İ̇nam Karahan Güzel Sanatlar
Kültür Mi̇rası Bağlamında Cumhuri̇yet Sonrası Türk Resi̇m Sanatında; Atatürk Yeşim Aydoğan Güzel Sanatlar
Beşi̇ktaş Çarşı Grubunun Sergi̇ledi̇ği̇ Sosyal İ̇çeri̇kli̇ Pankartların Görsel ve Ti̇pografi̇k Bakımdan İ̇ncelenmesi̇ Eray Onuk Güzel Sanatlar
Di̇ji̇tal Görsel Kültür Aracı Olarak Fotoğraf: Görsel Hi̇kaye Sanatı Tuğba Demir Güzel Sanatlar
Geleneksel Türk Evi İ̇ç Mimarisinde Ahşap Donatı Elemanlar Osman Perçi̇n-Ali Fuat Baysal Güzel Sanatlar
İç Mimaride Sürdürülebilir Mobilya Tasarımı İçin Ekolojik Malzemeler Osman Perçi̇n-Murat Erteki̇n-Mustafa Selmani Muslu Güzel Sanatlar
Türk Çi̇ni̇ Sanatında Katmanlı Çi̇ni̇ Tekni̇ği̇ ve Örnekleri̇ Latife Aktan Özel Güzel Sanatlar
Mi̇zah İ̇çeri̇kli̇ Taşlamaların Öğrenci̇ Moti̇vasyonu ve Resi̇mleri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ Ali Ertuğrul Küpeli̇-Meliha Yılmaz Güzel Sanatlar
Şanlıurfa’da Halk Müziği ve Tasavvuf Müziğinin Etkileşimi Atik Sahil-Hüseyin Akpınar Güzel Sanatlar
Alâeddin Yavaşça’nın Bütün Eserlerinin Form, Makam, Usul ve Güfte Tasnifi Bakımından İ̇ncelenmesi Engin Gürpınar-Onur Zahal-Mehmet Güneş Açıkgöz Güzel Sanatlar
Hi̇pergerçekçi̇ Heykel, Sanatmı –zanaatmi̇ Türk Heykel Sanatçısı Murat Daşkın Örneği̇ Necmettin Yağçı Güzel Sanatlar
Fotoğrafın Dali̇’si̇ Man Ray’i̇n, Güncel Sanata Yansımaları Seda Pi̇şki̇n Güzel Sanatlar
Adıyaman Yöresi̇ Kadın Baş Bağlama Kültürü Emine Koca-Fatma Koç-Sezin Yılmaz Güzel Sanatlar
Türk Kültüründe At Fi̇gürünün Plasti̇k ve Esteti̇k Yorumu ( Kaya Resimleri, Minyatür (Varka ile Gülşah) ve Mehmet Başbuğ) Sema Kara Güzel Sanatlar
Etik ve Ekolojik Moda Bağlamında Deneysel Giysi Tasarımları Mine Ceranoğlu Güzel Sanatlar
Çağdaş Türk Ressamlarının Serami̇k Uygulamalarına Dai̇r Söyleşi̇ler Yasemin Gül Güzel Sanatlar
Disiplinlerarasılık Bağlamında Ekolojik Sanat Alaattin Kirazcı Güzel Sanatlar
Şeffaf Kilise Özkan Köse Güzel Sanatlar
İslam Sanatı Geometrik Motiflerinin Oluşumunda Sanat Felsefe ve Bilim İ̇lişkisi- Harput Ulucamii Örneği Nida Güler-Cuma Ali Şimşek-Burak Emre Yılmaz-Burak Kutlar Güzel Sanatlar
Konstrüktivizm ve Afiş Etkileşimi Ozan Uyanık Güzel Sanatlar
Kendi̇ne Özgün Di̇l İ̇le Kendi̇ Yolunda Bi̇r Abdurrahman Öztoprak Sevda Karaseyfi̇oğlu Paçalı Güzel Sanatlar
Tekstil Lif Sanatında Heykel Cafer Arslan Güzel Sanatlar
Malzemeni̇n Dönüşümünün Temsi̇li̇ Olarak Eva Hesse Ayşe Karabey Tekin Güzel Sanatlar
Kastamonu İ̇li̇ Hesap İ̇şi̇ İ̇şlemeleri̇ni̇n Teksti̇l Tasarımına Aktarılması Banu Hatice Gürcüm-Nursel Baykasoğlu Güzel Sanatlar
Tasvi̇r Sanatında Beden Olgusunun Grotesk Fi̇gürler Üzeri̇nden Sorgulanması Selma Taşkesen Güzel Sanatlar
Çağdaş Sanatla Buluşan Mektuplar Rabia Demi̇r-Elif Anbarpınar Güzel Sanatlar
1950 Sonrası Türk Heykel Sanatı Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme “şadi̇ Çalık “ Merve Duydu Güzel Sanatlar
Sanat ve Sanat Olmayan Arasında: Yeni Türk Sineması'nda Yükselen Kitsch Komedi Filmlerine Eleştirel Bir Yaklaşım İkbal Bozkurt Avcı Güzel Sanatlar
Resi̇m Sanatı ve Tıp İ̇li̇şki̇si̇ Meliha Yılmaz-Kerim Laçinbay-Ali Ertuğrul Küpeli Güzel Sanatlar
Görsel Sanatlarda Ki̇çle Mücadele ve Esteti̇k Farkındalık Kerim Laçinbay-Meliha Yılmaz Güzel Sanatlar
Teksti̇l Tasarımında Soyutlama Arayışları Rabiha Yıldırım -Banu Hatice Gürcüm Güzel Sanatlar
Sanatın Eklektisizm’i Tasarım Hülya Gündoğdu Güzel Sanatlar
Klasik Dönem İ̇znik Çini Altyapısının Döküm Yoluyla Şekillendirilebilirliğinin Araştırılması Süleyman Akpınar-Kemal Güler Güzel Sanatlar
İç Mimaride Mobilya ve Esneklik Emre Eslek Güzel Sanatlar
Mum Bati̇k Uygulamalarında Bi̇tki̇sel Boyaların Kullanımı Sema Özkan Tağı-Cansu Tambaş Güzel Sanatlar
Orta Anadolu Abdallarında Ki̇mli̇k Dönüşümü: Çalgıcılıktan Sanatçılığa Barış Gürkan Güzel Sanatlar
Fotoğraf ve Bellek: Shımon Attıe, Marcelo Brodsky Derya Şahi̇n Güzel Sanatlar
Türk Çini Sanatında Hedeflenen Yenilikler Gülmisal Gölebatmaz Eslek Güzel Sanatlar
Sergileme Tasarımında Ziyaretçi ve Mekan E. Jessica Mc Kie Güzel Sanatlar
Türki̇ye’de Yaşayan Suri̇yeli̇ İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n “savaş” Kavramına Yöneli̇k Resi̇mleri̇ni̇n Anali̇zi̇ Serap Buyurgan -Yelda Usal Güzel Sanatlar
Özel Eği̇ti̇m Öğretmenli̇ği̇ Oyun ve Şarkı Öğreti̇mi̇ Dersi̇ne Yöneli̇k Materyal ve Oyun Örnekleri̇ Songül Pektaş-Ayten Düzkantar Güzel Sanatlar
Serami̇kte Sıraltı Tekni̇ği̇; Samsat Sıraltı Örnekleri̇ Hülya Ak-Yaprak Tanrıverdi-Osman Dolaş Güzel Sanatlar
Yapıştırılmış Tekstil Malzemeleri İçin Eğim Analiz Cihazı Raşit Arsoy-İbrahim Üçgül Güzel Sanatlar
İzni̇k Çi̇ni̇ Kandi̇lleri̇ni̇n İ̇konografi̇k İ̇ncelenmesi̇ Eda Demi̇r Tosunoğlu-H.Serdar Mutlu Güzel Sanatlar
Anadolu Selçuklu Çi̇ni̇leri̇nde Kuş Fi̇gürleri̇ Eda Demi̇r Tosunoğlu-H.Serdar Mutlu Güzel Sanatlar
Hat Sanatındaki İ̇ncelik: İ̇stifli Yazılar Ali Yıldırım-Ayşegül Akdemir Güzel Sanatlar
Sanal Gerçekli̇k: Teli̇f Hakları Açısından Bi̇r Değerlendi̇rme Işıkcan Barbaros Güzel Sanatlar
Türk Müziğinin Mozart Üzerindeki Etkisi Dilara Ayteki̇n Güzel Sanatlar
Bağlama Bati̇k Uygulamalarında Bi̇tki̇sel Boyaların Kullanımı Gizem Gem-Sema Özkan Tağı Güzel Sanatlar
Yapıt ve Deneyi̇m Engin Ümer Güzel Sanatlar
Engelli Bireylerin Katılımı ile Kamuya Açık Alanlarda Gegsem Tarafından Gerçekleştirilen Sanat Organizasyonlarının Kamu Algısı Üzerindeki Etkisi Bülent Salderay -Hamide Vural-Yılmaz Çıracıoğlu Güzel Sanatlar
Sanat Eği̇ti̇mi̇nde Yaratıcı Desen Çalışmaları Dilek Oğuzoğlu Güzel Sanatlar
Türk Grafi̇k Sanatına Ki̇mli̇k Kazandıran Ustalar -Iıı- Sai̇t Maden Tutku Dilem Alpaslan Güzel Sanatlar
Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumaları İmran Uzun-Savaş Keskin Güzel Sanatlar
Müzi̇k Öğretmeni̇ Adaylarının Bi̇reysel Çalgı ve Müzi̇ksel İ̇şi̇tme-Okuma-Yazma Başarılarının Çalgı Alanı ve Sınıf Düzeyi̇ne Göre İ̇ncelenmesi̇ Onur Zahal-Kübra Dilek Tankız Güzel Sanatlar
Alternati̇f Bi̇r Auteur Olarak Yavuz Turgul: Yavuz Turgul Si̇nemasında Doğu Felsfesi̇ni̇n İ̇zleri̇ ve Yönetmeni̇n Alternati̇f Esteti̇k Anlayışı Arzu Ertaylan Güzel Sanatlar
Endüstriyel Atıkların Plastik Çözümlemeleri Tayfun Çi̇men Güzel Sanatlar
Yeryüzü Sanatı ve Süreçle İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Ayşegül Türk Güzel Sanatlar
Yeryüzü Sanatı Kadın Sanatçıları ve Yapıtları Ayşegül Türk Güzel Sanatlar
Bayan Öğrenci̇ler İ̇çi̇n Opti̇mum Elbi̇se Dolabının Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Oğuzhan Uzun Güzel Sanatlar
Harput İ̇ç Kalesi̇ndeki̇ Aslan Kabartmalarının Asya Kültür Çevresi̇ndeki̇ Yeri̇ Hamza Gündoğdu Güzel Sanatlar
Artankara Sanat Fuarının Öğrenci̇ Beklenti̇ ve İ̇zleni̇mleri̇ Üzeri̇ne Mahmut Sami Öztürk-Mine Ülkü Öztürk-Erdinç Çakır Güzel Sanatlar
Örnek Fi̇lm Anali̇zleri̇yle Görsel Di̇l Olarak Şemati̇kli̇k Feridun Ni̇zam-Mehmet Yılmaz Ati̇la Güzel Sanatlar
Ai̇ Wei̇wei̇’ni̇n Sanatı ve Geleneği̇n Tari̇h ve Anlık Üzeri̇nden Esteti̇k Yapılanması Mustafa Cevat Atalay Güzel Sanatlar
Nizami Gencevi "Khamse"Si Duvar Tasvir Sanatında Limuna Yadigarova Güzel Sanatlar
Kur'an'ı Kerim Okuyuşundaki Müzikal Hareketlerin İ̇ncelenmesi (Fatiha Sûresi, Kerim Öztürk Örneği) Turgut Yahşi İlahiyat
İhsan Kavramı Çerçevesi̇nde Kur’ân ve Esteti̇k Şaban Karasakal İlahiyat
İslam Mezhepleri̇ Arasındaki̇ Si̇yasi̇-İti̇kadi̇ Görüş Farklılıklarının Sanat ve Edebi̇yata Yansımaları Zeynep Ali̇moğlu Sürmeli̇ İlahiyat
Di̇n-Sanat İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Psi̇koloji̇k Bi̇r Yaklaşım Ali Kuşat İlahiyat
Fıkıhta Sanat, Sanatta Fıkıh Esra Gülengül İlahiyat
İhvân-I Safâ'da Etik-Estetik İ̇lişkisi Muhammet Fatih Kılıç İlahiyat
İslam Düşünce Geleneğinde Cedel Sanatı Nisa Gecekuşu Demirbaş İlahiyat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programlarında ve Ders Kitaplarında Sanat Bilinci ve Bir Değer Olarak Estetik Ramazan Gürel İlahiyat
Tasarım ve Evri̇m Kuramları Bağlamında Sanat ve Esteti̇ğe Bi̇r Bakış Abdullah Pakoğlu İlahiyat
Tanrı ve Estetik Haydar Dölek İlahiyat
Bağdat Şehrinin Estetik Güzelliği Büşra Güler İlahiyat
Arap Di̇li̇ ve Belâgatı’nda Ci̇nâs Sanatı Ayşe Meydanoğlu İlahiyat
Sanatın Esteti̇ğe Dönüştüğü Mekân; Di̇yarbakır Geleneksel Konutları Nurtekin Özen-Muhammet Kurucu Mimarlık
Harput Konaklarında Peyzaj Mi̇marlığı Uygulamalarının İ̇ncelenmesi̇ Mahmut Kahraman Mimarlık Planlama ve Tasarım
Bi̇r Sanat Başyapıtı: Mi̇mar Si̇nan’ın Mağlova Kemeri̇ Mehmet Dikici-Nisa Yılmaz Erkovan-Ahmet Aygün Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mozaiğe Camın Katılımı: Güneydoğu Anadolu'daki Zeugma Mozaiklerinde Cam Kullanımının İ̇ncelenmesi Yaprak Tanrıverdi̇-Osman Dolaş-Hülya Ak-Soofia Tahira Elias-Ozkan-Erhan Akça Mimarlık Planlama ve Tasarım
Cam Kullanımının Coğrafi ve Kültürel Faktörleri: Türkiye ve İ̇talya Örnekleri Osman Dolaş-Hülya Ak-Yaprak Tanrıverdi̇ Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kent Planlama Eği̇ti̇mi̇nde Mekanı Anlamaya Dai̇r Bi̇r Düşünsel Çalışma Olarak “soyutlama” Hayat Zengi̇n Çeli̇k Mimarlık Planlama ve Tasarım
Yeşi̇l Alanların Planlanması ve Tasarımı ile Fi̇zi̇ksel ve Zi̇hi̇nsel Sağlık Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Burcu Ayan-Mithat Durak-İlkden Tazebay Mimarlık Planlama ve Tasarım
19. Yüzyıldan Bir Yozgat Konağı’nın 3 Boyutlu Kat Planı Modellemesi (Eryaşarlar Konağı) Gökalp Çınarer-Nefise Yüksel-Ülkem Yaz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Süs Bitkilerinde Islah Amacıyla Tür Seçimi Aşamasında Estetiğin Yeri: Formal, Sembolik ve Duyusal Estetik Bağlamında Göz Önüne Alınması Gereken Değişkenlere Dair Bir Öneri Şevket Alp -Hilmi Ekin Oktay -Ömer Lütfü Çorbacı Mimarlık Planlama ve Tasarım
Matrakçı Nasuh Mi̇nyatürleri̇nde Şehi̇r,mi̇mari̇ ve Esteti̇k Anlayışı Üzeri̇ne Muhammet Kurucu-Nurtekin Özen Mimarlık Planlama ve Tasarım
Onarımlarda Özgünlük Kavramının İ̇rdelenmesi: Amasya Gökmedrese Camii Örneği Zeynep İ̇nan Ocak Mimarlık Planlama ve Tasarım
Özgünlük; Çevre Temsi̇li̇ Sorunsalı Bağlamında Mi̇mari̇ Eleşti̇ri̇ Büşra Yurten Mimarlık Planlama ve Tasarım
Görsel Temsiller Üzerinden Osmanlı Kahvehanelerine Yönelik Bir Okuma Arzu Güncü-Orhan Taşkesen Mimarlık Planlama ve Tasarım
Şehi̇r ve Ki̇mli̇k Bağlamında Somut Olmayan Kültürel Mi̇rasın Yeri̇ ve Önemi̇ Zülfikar Bayraktar Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kent Müzeleri̇; Bursa Adli̇ye Bi̇nasının Kent Müzesi̇ne Dönüşümünün Mi̇mari̇ye Algıya Etki̇si̇ni̇n Sanal Tur Üzeri̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Hicran Hanım Halaç -Yl. Öğr. Büşra Saatci̇ Mimarlık Planlama ve Tasarım
Merzi̇fon Geleneksel Ti̇caret Dokusunun Öğeleri̇nden Olan Taşhan'ın Yeni̇ İ̇şlevi̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Hicran Hanım Halaç -Yl. Öğr. Büşra Saatci̇ Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kamusal Alan Tasarımında Soyutlama Seval Cömertler Mimarlık Planlama ve Tasarım
Binalara Değer Katan Estetik Bir Dokunuş: Çatı Bahçeleri Kutluğ Savaşır-Gülşen Cengiz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mimari Maketlerde Kullanılan Peyzaj Elemanlarının Gayrimenkul Satışına Olan Etkilerinin İ̇rdelenmesi Kutluğ Savaşır-Gülşen Cengiz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mi̇marlık-Müzi̇k Etki̇leşi̇mi̇nde Bi̇li̇şsel Arakesi̇t Üzeri̇ne İ̇nceleme Gizem Özkan Üstün Mimarlık Planlama ve Tasarım
Tanzi̇mat ve Servet-İ Fünun Edebi̇yatı Romanları ve Öyküleri̇nde Babasızlık Teması Berrin Sarıtunç Poster
İnandık Vazosunun ve Ferrara’dan Kırmızı Fi̇gürlü Atti̇ka Krateri̇ni̇n Bi̇çi̇msel ve Esteti̇k Açıdan Karşılaştırılması Oğuz Bozdemi̇r Poster
19.Yüzyıl Osmanlı Sarayında Batı Müzi̇ği̇ Formlarında Eser Yazan Kadın Besteci̇ler Fazıl Cem Küçümen Poster
Di̇ji̇tal Sanat Çalışmalarında Gerçeküstü Yaklaşımlar Ali Kılıç Poster
Tarihi Süreç İ̇çinde Bahçe Düzenleme Sanatının Gelişimi Mustafa Özgeri̇ş Poster
Chéret Afişlerinin Fransız Kadın Dergilerine Olan Etkileri Dicle Poster
“dağ Keçi̇si̇ Kültü ve Takı Sanatına Yansımaları” Aybi̇ke Kınalı Poster
Sanat Eserleri̇ni̇n Korunması /koleksi̇yonunun Önemi̇ ve Başarılı Bi̇r Örnekler Zuhal Türktaş Poster
Sembolleri̇n Moti̇flere Evri̇lme Süreci̇ ve Anadolu Moti̇fleri̇ Örneği̇ Meral Akan Poster
Dekorlu Çi̇ni̇ Bünyelere Uygulanan Mat Sırların Etki̇leri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma Aylin Aydın-Şahin Selim Yazıcı Poster
Çağdaş Serami̇k Sanatında Doku Emi̇ne Beki̇şoğlu Poster
İkon Tasarımının Geli̇şi̇m Süreci̇ ve Arayüz Tasarımlarına Etki̇leri̇ Haşim Arif Bağcıvan-Ulaş Mert Erkan Poster
Kurgusal Sahne Kostümü Tasarımında Davıd Bowıe Örneği̇ Tutku Ceren Ruşan Poster (Poster)
Mikrobiyoloji ve Sanat Neval Berrin Arserim-Sevil Erdenliğ Gürbilek-Osman Yaşar Tel -Oktay Keskin Sağlık Bilimleri
Role Of Medıa On Art As A Communıcatıon Instrument Sedat Cereci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Emek Tari̇hi̇ni̇ Yazılı Sanatsal Temsi̇llerle Okumak: Robert Tressell'i̇n 'baldırı Çıplak Hayırseverler'i̇ Üzeri̇ne Fuat Man Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ölü Bedenlere Enformati̇k İ̇şlev Yüklemek Ya da Beden Üzeri̇nde İ̇kti̇dar Kurmak : Basın Fotoğrafları Nihal Kocabay-Şener Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şiddetin Estetiği: Dijital Oyunların Sinematik Fragman Anlatıları Üzerine Bir İ̇nceleme M. Nur Erdem Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hellenistik Dönem Kalıp Yapımı Kaselerde Sanat ve Estetik Hüseyin Meti̇n Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Harput’ta Gastronomi̇ye ve Mutfak Sanatlarına Püsün Geleneği̇’ni̇n Katkıları Mahmut Kahraman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Maden Sanatında Fincan Zarfı ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Fincan Zarfları Hacer Arslan Kalay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Di̇yarbakır Müzesi̇’nden Bi̇r Grup Pers Süvari̇ Fi̇güri̇ni̇ Çağatay Yücel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dikmen Yıldızı, Kurtuluş (Halâs) ve Bozkırda Sabah Romanlarındaki Kadın Kahramanların Kurtuluş Savaşındaki Yeri Banu Antakyalı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ken Loach Si̇nemasında Göçün Temsi̇li̇: Ekmek ve Güller İ̇le İ̇şte Özgür Dünya Fi̇lmleri̇ Örneği̇ Mehmet Akif Kara Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Beden Uygulamaları (Dövme-Piercing) Yaptırmak: Gerisindeki Güdülenme Nedir? Hatice Demirbaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanat: Dekadanlığın Alt Edi̇lmesi̇ni̇n ve Değerleri̇n Yeni̇den Değerlendi̇ri̇lmesi̇ni̇n Bi̇r Aracı Zeynep Kantarcı Bi̇ngöl Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kültürel Miras İ̇yeliği Uğur Yalçınkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Elazığ Yöresi̇ Geleneksel Gi̇yi̇m Kültüründe Kadın ve Erkek Şalvarları Songül Kuru-Emel Gür Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tıme-Lapse (Zaman Aralıklı) Çeki̇m Tekni̇ği̇: Elazığ İ̇li̇ Üzeri̇ne Örnek Bi̇r Uygulama Hacı Mehmet Acar-Tamer Kavuran Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Annelik Rolünün Sunumuna Bir Örnek: Omo “anı Biriktir” Reklam Filmi Gülten Acar-Hacı Mehmet Acar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye Kökenli Almanca Yazarların Melez Metinleri: Hatice Akyüz Örneği Naciye Yıldız Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Zanaattan Fazlası: Mozaik Cam Plakalar Hellenistik ve Roma Dönemi Örneklerine Bakış Ömür Dünya Çakmaklı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
‘neden O’nun Gi̇bi̇ Görünmüyorum?’ Reklam & Moda’da Kusursuzluğa Dayalı Kadın İ̇mgesi̇ Gonca Uncu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Maden Sanatında Fincan Zarfı ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Fincan Zarfları Hacer Arslan Kalay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
" Das Lıed Der Deutschen " ve " Horst-Wessel-Lıed " Propaganda Marşları Üzeri̇nden Nazi̇zm İ̇deoloji̇si̇ni̇n İ̇nşası Caner Çakı-Derya Karaburun Doğan-Nurcan Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kadın Güzel Mi̇? Yüce Mi̇? Geleneksel Esteti̇k Kategori̇lerden Özgürleşen Kadın Gerçeği̇: Femi̇ni̇st Sanat Şule Gece Çelikkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Aristoteles Felsefesi’nde Sanat ve Sanatın Epistemolojik Boyutu Gülümser Durhan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Elazığ-Ağın Kazıları Işığında Erken Tunç Çağı Boyalı Seramik Sanatı Nilgün Coşkun Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Baudrıllard'ın Tüketi̇m Toplumu Işığında Ji̇ll Çorap Reklamı İ̇le İ̇nşa Edi̇len Tüketi̇m Mi̇tleri̇ni̇n Göstergebi̇li̇msel İ̇ncelenmesi̇ Nurcan Yılmaz-Caner Çakı-Gamze Beyge Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Perfetti̇ Sconosci̇uti̇ Fi̇lmi̇ni̇n Alımlama Anali̇zi̇ Fatma Ni̇san-İsmail Uğur Aksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Platon ve Aristoteles'te Sanat ve Mimesis Kavramları Mert Ağaoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Demi̇rci̇li̇k Kültürü ve Elazığ'da Sıcak Demi̇rci̇li̇k Ümi̇t N. Özcan-Oğuz Doğan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İşletme Biliminin Sanat Aşaması Kenan Peker Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Afiş Tasarımında Altın Oran: Yerli ve Yabancı Film Afişleri Tasarımı Üzerine Bir Araştırma Alper Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gi̇resun’da Geleneksel Bi̇r Eğlence Kültürü Olarak: Tömbelekçi̇ Çocuklar Çağatay Karadeni̇z Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Toplumsal Cinsiyetçilik ve Kadına Yönelik Şiddetin Roman Yansımaları: Üç Dönem-Üç Roman (Taaşşuk-I Talat ve Fitnat, Sergüzeşt, Mai ve Siyah) Fatih Arslan-İlker İ̇şler Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Arzunun Üçgen Modellemesi: “huzur”da Mümtaz Örneği… İlker İ̇şler Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pytagoras Kavramlarının Güzel Sanatlara Uygulanması Hüseyin Sabri Alanyalı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Esteti̇k Bi̇r Unsur Olan Aynanın Hi̇kâyede Suçluluk Duygusuna Aracılık Etmesi̇ Sait Faik “plajdaki Ayna” ve Mustafa Niyazi’nin “ayna” Hikâyelerinde Aynayı Kırmak Ya da Kendinden Kurtulmak Canan Olpak Koç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Özcan Alper Sineması ve Toplumsal Hafıza Hasan Sezer Fener Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanat Müzelerinde Online Medya İ̇lişkileri: Müzelerin Basın Bültenleri Üzerine Bir Değerlendirme Özgür Kılınç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Aganta Burina Burinata Romanında Mekânın İ̇şlevi: Deniz ve Coğrafya Volkan Yayla Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Göstergebilimsel Reklam Analizi: Fiat Egea Örneği Tuba Baytimur-Sadık Çalışkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Markalar İçin Yeni Bir Mecra: Reklam Ortamı Olarak İnsan Bedeni Sadık Çalışkan-Tuba Baytimur Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Klasi̇k Si̇nemanın Mi̇meti̇k Esteti̇ği̇ne Karşı Godardyen Anlatım Neslihan Göker Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Frıderıch Schıller’i̇n Felsefesi̇nde Özgürleşmeni̇n Bi̇r Aracı Olarak Sanat ve Oyun Ferhat Akdemir Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Apokrif İ̇ncillere Göre Bakire Meryem Şule Gedikli Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yakup Kadri̇ Karaosmanoğlu’nun Romanlarındaki̇ Halk Edebi̇yatı Unsurları Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Derya Şevli̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’nin Yerel Gazozlarının Tarihsel Süreçte Şişe Tasarımı ve Logolarının Görsel Kimlik Değişimi Üzerine İ̇çerik Analizi Kazım Mert Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Platon'da İ̇dealar Dünyasını Anlamada Sanatın Yeri̇ Mustafa Koç-Mehmet Fatih Işık Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Schopenhauer: Bi̇r Kaçış Olarak Sanat Bahti̇nur Möngü Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Erzi̇ncan Terzi̇baba Türbesi̇ Hazi̇resi̇nde Bulunan Sanduka Mezarlardan Bazı Örnekler Funda Naldan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Reklamda Sanat Ayça Çeki̇ç Akyol-Mevlüt Akyol Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mardi̇n Müzesi̇’nde Bulunan Kari̇na Çanaklı Lüleler Aysun Kübra Özer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Aesthetıcal Development Of Advertısements: A Theoretıcal Study Towards Determınıng A Road Map From Present To Past Ali Alper Akgün-Nurhan Papatya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anti̇kten Postmoderni̇st Döneme İ̇maj Deniz Özer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Marka Esteti̇ği̇: Kuramsal Bi̇r Çerçeve Ali Alper Akgün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gündeli̇k Hayatı Sosyal Ağlar Üzeri̇nde Yaşamak: Vloggerlık Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma Melike Mutlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ikinci Dünya Savaşı, Varoluşçuluk ve Giacometti’nin Figüratif Heykelleri Gul Pinar Erkem Gulboy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Teksti̇l ve Hazır Gi̇yi̇m Sektörü İ̇sti̇hdamında Kadın İ̇sti̇hdamının Yeri̇ ve Önemi̇ (2010-2016) Nihat Altuntepe Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyo-Kültürel Geli̇şmeler ve Kostüm Sti̇lleri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ Işığında Albrech Dürer Otoportreleri̇ Songül Barotcu-Tekin Doğan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çi̇ft Başlı Kartal’ın Mi̇toloji̇deki̇ Yeri̇ ve Türk Sanatına Yansımaları Tekin Doğan-Songül Barotcu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Felsefe Tarihinde Güzelliğin Ölçütleri Aslı Yazıcı-Sedat Yazıcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kadı Si̇ci̇lleri̇ndeki̇ Terekelere Göre Osmanlı’da Kadın Gi̇yi̇m Kuşamına Kısa Bi̇r Bakış : Konya Örneği̇ ( 1699-1670) Hanife Alaca Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanatın ‘var’ Etmek Mi̇ ‘var’ Olmak mı? Sorusuna Edebi̇yatın Cevabı: Türk Romanında İ̇ki̇ Ressam-İki̇ Müzi̇syen Canan Olpak Koç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Güney Kore Di̇zi̇leri̇ni̇ İ̇zleyen Kadın İ̇zleyi̇ci̇leri̇n Güney Kore Di̇zi̇leri̇ne ve Kültürüne Bakışı: İ̇nönü Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇ Eylem Şentürk Kara-Tuba Çeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Esteti̇k Değer ve Esteti̇k Yargı Üzeri̇ne Alternati̇f Bi̇r Yaklaşım: Femi̇ni̇st Esteti̇k Aslı Yazıcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Felsefenin Sanatta Temsil Edilme/me Problemlerinden Biri Olarak Kant'ın 'yüce'si Gamze Keskin Yurdakurban Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şefleri̇n Tasarım Süreci̇ni̇n ve Esteti̇k Algılarının İ̇ncelenmesi̇ Sema Eki̇ncek-Semra Günay Aktaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Harput İ̇ç Kale Kazılarında 2015-2017 Sezonlarında Bulunan Bi̇r Grup Kemi̇k Esere İ̇li̇şki̇n Ön Değerlendi̇rme İsmail Aytaç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Görsel Sosyoloji̇ Bağlamında Sanat ve Esteti̇k İlknur Öner Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Alandan Sanat, Esteti̇k ve Görsel Sosyoloji̇ Okumaları: Güney Kore, Japonya, Tayvan, Meksi̇ka, Arjanti̇n, Porteki̇z, İ̇talya, İ̇ngi̇ltere İlknur Öner Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sporun Esteti̇k Anlamı ve Sanatsal Etki̇leşi̇m Boyutları Cengiz Arslan Spor Bilimleri
Türk Hukukunda Uygulamalı Sanat Eserlerinin Korunması Bahar Öcal Apaydın-Adem Yelmen Hukuk
Sanat Eserlerinin Vergilendirilmesi Tamer Budak Hukuk